• 1||||114||||تفت 1
 • 2||||115||||تفت 1
 • 3||||116||||تفت 1
 • 4||||122||||تفت 2
 • 5||||123||||تفت 2
 • 6||||124||||تفت 2
 • 7||||130||||تفت 3
 • 8||||131||||تفت 3
 • 9||||132||||تفت 3
 • 10||||1238||||تفت 4
 • 11||||1239||||تفت 4
 • 12||||1240||||تفت 4
 • 13||||1241||||تفت 5
 • 14||||1242||||تفت 5
 • 15||||1243||||تفت 5
 • 16||||1244||||تفت 6
 • 17||||1245||||تفت 6
 • 18||||1246||||تفت 6
 • 19||||1538||||تفت7
 • 20||||1539||||تفت7
 • 21||||1540||||تفت7
 • 22||||1541||||تفت8
 • 23||||1542||||تفت8
 • 24||||1543||||تفت8
سفارش شما به لحاظ فرم کلی با نمونه انتخابی شما مطابقت خواهد داشت اما گاهی رنگ و گونه آن به اجبار تغییر خواهدکرد،
 به دلیل اینکه برخی از انواع گل به لحاظ رنگ و گونه در تمامی فصول سال موجود نمی باشند
.برای اطمینان از رنگ و گونه های نمونه مورد نظر و ثبت سفارش خود با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید
۲۲۵۴۳۵۵۳
۲۲۵۹۲۷۲۷