• 1||||15||||دسته گل 1
 • 2||||16||||دسته گل 1
 • 3||||17||||دسته گل 1
 • 4||||18||||دسته گل 1
 • 5||||19||||دسته گل 1
 • 6||||1403||||دسته گل 1
 • 7||||20||||دسته گل 2
 • 8||||21||||دسته گل 2
 • 9||||22||||دسته گل 2
 • 10||||23||||دسته گل 2
 • 11||||1404||||دسته گل 2
 • 12||||1405||||دسته گل 2
 • 13||||24||||دسته گل 3
 • 14||||25||||دسته گل 3
 • 15||||26||||دسته گل 3
 • 16||||27||||دسته گل 3
 • 17||||28||||دسته گل 3
 • 18||||29||||دسته گل 3
سفارش شما به لحاظ فرم کلی با نمونه انتخابی شما مطابقت خواهد داشت اما گاهی رنگ و گونه آن به اجبار تغییر خواهدکرد،
 به دلیل اینکه برخی از انواع گل به لحاظ رنگ و گونه در تمامی فصول سال موجود نمی باشند
.برای اطمینان از رنگ و گونه های نمونه مورد نظر و ثبت سفارش خود با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید
۲۲۵۴۳۵۵۳
۲۲۵۹۲۷۲۷