راهنمای پیگیری و ثبت سفارشات
شما عزیزان می توانید برای ثبت و پیگیری سفارش خود با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید:
تلفن: ۲۲۵۴۳۵۵۳ - ۲۲۵۹۲۷۲۷ 

:روشهای پرداخت
واریز وجه از طریق کارت به کارت
 :به شماره کارت -به نام علیرضا ثروتی
۶۲۷۴۱۲۱۱۵۷۳۲۷۳۴۷ 
 :به شماره کارت -به نام علیرضا ثروتی
۵۰۲۲۲۹۱۰۳۹۷۳۲۱۸۳
:واریز وجه به حسابهای بانکی
 :بانک اقتصاد نوین به شماره حساب -به نام علیرضا ثروتی
۲۲۱۸۰۰۴۳۳۹۱۲۷۱
:بانک پاسارگاد به شماره حساب -به نام علیرضا ثروتی
۳۳۳۸۰۰۰۱۰۱۲۱۵۱۱ 


پرینت